Rodalord bike experience

CAT

Rodalord és un conjunt de tres rutes circulars en btt amb sortida i arribada al poble de Sant Llorenç de Morunys. 

És una aventura que et permetrà descobrir l'entorn de la Vall de Lord i que s'ofereix entre els mesos de març i novembre, sempre en funció de les condicions meteorològiques. El recorregut el podràs fer a mida adaptant-lo al teu nivell físic. 

Les rutes transcorren majoritàriament per pistes forestals, camins no asfaltats i senders.  

Degut a la distància i desnivells positius de cada ruta, durant el seu recorregut hi ha un punt d'avituallament on es pot esmorzar o dinar. 

CAST.

Rodalord es un conjunto de tres rutas circulares en mountain bike con salida y llegada en el pueblo de Sant Llorenç de Morunys. 

Es una aventura que te permitirá descubrir el entorno del Valle de Lord y que se ofrece entre los meses de marzo y noviembre, siempre en función de las condiciones meteorológicas. El recorrido lo podrás hacer a medida adaptándolo a tu nivel físico. 

Las rutas transcurren mayoritariamente por pistas forestales, caminos no asfaltados y senderos. 

Debido a la distancia y desniveles positivos de cada ruta, durante su recorrido hay un punto de avituallamiento donde se puede desayunar o comer. 

 ENGLISH

Rodalord is a set of three circular biking routes starting and finishing in the town of San Lorenzo de Morunys. 

It's an adventure you will discover around the Vall de Lord and offered between March and November, always depending on weather conditions. The tour will make the size adapting to your fitness level. 

The tours take place mainly forest tracks tarmacked paths and trails. 

Due to the distance and positive slopes each route during their journey there is a refreshment point where you can have breakfast or lunch. 

 FRAN.

Rodalord est un ensemble de trois itinéraires de VTT circulaires départ et d'arrivée dans la ville de San Lorenzo de Morunys. 

Il est une aventure, vous découvrirez autour de la Vall de Seigneur et offert entre Mars et Novembre, toujours en fonction des conditions météorologiques. La tournée fera la taille adapter à votre niveau de forme physique. 

Les visites ont lieu des chemins et sentiers forestiers principalement pistes goudronnées. 

En raison de la distance et des pentes positives chaque route pendant leur voyage il ya un point de ravitaillement où vous pouvez prendre le petit déjeuner ou le déjeuner. 

 

 

 

 

 

Opcions / Opciones / Options

CAT.

La reserva de Rodalord és un paquet que consta d'un forfait que inclou roadbook, mapa de la ruta, track per a GPS i obsequis de Rodalord. Segons el paquet escollit també pot incloure l'allotjament on es pernocta i els avituallaments en les rutes. El preu varia en funció del tipus de forfait escollit, el tipus d'allotjament reservat, el número de ciclistes i acompanyants, les dates i el número de rutes que es realitzin. 

Els diferents paquets que es poden contractar són::

 * Confort: El paquet inclou la pernoctació a la casa rural de Cal Marti i els avituallaments de cada una de les tres rutes.

 *Estandard: El paquet inclou la pernoctació en un apartament turístic i els avituallaments de cada una de les tres rutes.

 *Bàsic: El paquet inclou únicament la pernoctació a la casa rural de Cal Marti o bé en un apartament turístic, sense avituallaments.

 *Econòmic: El paquet inclou únicament els avituallaments de les rutes, sense les pernoctacions.

 A més es poden contractar una sèrie de serveis opcionals que es detallen a continuació.

-Assegurança: Recomanem no realitzar les rutes sense assegurança. Si no es disposa d'assegurança, Rodalord ofereix una assegurança a mida en funció dels dies que feu les rutes.

-Espai Wellness: Al finalitzar les diferents rutes, us recomanem no marxar sense premiar el vostre esforç amb una sessió de relaxació a l'espai Wellness de Cal Marti. Des de Rodalord, si hi estàs interessat, et gestionarem aquesta reserva.

CAST.

La reserva de Rodalord es un paquete que consta de un forfait que incluye roadbook, mapa de la ruta, track para GPS y obsequios de Rodalord. Según el paquete escogido también puede incluir el alojamiento donde se pernocta y los avituallamientos en las rutas. El precio varía en función del tipo de forfait elegido, el tipo de alojamiento reservado, el número de ciclistas y acompañantes, las fechas y el número de rutas que se realicen.

Los diferentes paquetes que se pueden contratar son ::

 
* Confort: El paquete incluye la pernoctación en la casa rural de Cal Marti y los avituallamientos de cada una de las tres rutas.

 
* Estándar: El paquete incluye la pernoctación en un apartamento turístico y los avituallamientos de cada una de las tres rutas.

 
* Básico: El paquete incluye únicamente la pernoctación en la casa rural de Cal Marti o bien en un apartamento turístico, sin avituallamientos.

 
* Económico: El paquete incluye únicamente los avituallamientos de las rutas, sin las pernoctaciones.

 
Además se pueden contratar una serie de servicios opcionales que se detallan a continuación.

-Seguro: Recomendamos no realizar las rutas sin seguro. Si no se dispone de seguro, Rodalord ofrece un seguro a medida en función de los días que haga las rutas.

-Espacio Wellness: Al finalizar las diferentes rutas, se recomienda no irse sin premiar su esfuerzo con una sesión de relajación en el espacio Wellness de Cal Marti. Desde Rodalord, si estás interesado, te gestionaremos esta reserva.

ENGLISH

Reserve Rodalord is a package consisting of a package that includes roadbook, route map, GPS track and gifts Rodalord. Depending on the chosen package can also include overnight accommodation where and refreshment on routes. The price varies depending on the type of package chosen, the type of accommodation booked, the number of cyclists and passengers, the dates and the number of routes that are realized.

The different packages that can be taken are ::

 
* Comfort: The package includes overnight stay in the house Cal Marti and provisioning of each of the three routes.

 
* Standard: The package includes overnight stay in a holiday apartment and provisioning of each of the three routes.

 
* Basic: The package includes overnight stay in the only house Cal Marti or in a holiday apartment without refreshment.

 
* Economic: The package includes only the provisioning routes without overnight stays.

 
Also you can hire a number of optional services listed below.

-Insurance: We recommend not performing routes without insurance. If you do not have insurance, offers insurance Rodalord size depending on the days that you routes.

-Space Wellness: At the end of different routes, you might not go without reward your effort with a relaxation session at the Wellness Cal Marti. Since Rodalord if you are interested, you will manage the reservation.

FRAN.

Réserve Rodalord est un paquet comprenant un forfait qui comprend roadbook, carte d'itinéraire, trace GPS et cadeaux Rodalord. Selon le forfait choisi peut également inclure l'hébergement et de rafraîchissement où la nuit sur les routes. Le prix varie selon le type de forfait choisi, le type de logement réservé, le nombre de cyclistes et passagers, les dates et le nombre de routes qui sont réalisés.

Les différents forfaits qui peuvent être prises sont ::

 
* Confort: Le forfait comprend séjour d'une nuit dans la maison Cal Marti et l'approvisionnement de chacune des trois voies.

 
* Standard: Le forfait comprend nuit dans un appartement de vacances et l'approvisionnement de chacune des trois voies.

 
* Basic: Le forfait comprend nuitée dans la seule maison Cal Marti ou dans un appartement de vacances sans rafraîchissement.

 * Économique: Le forfait comprend uniquement les routes d'approvisionnement sans nuitées.

 
Aussi, vous pouvez louer un certain nombre de services optionnels ci-dessous.

-Assurance: Nous recommandons de ne pas effectuer les routes sans assurance. Si vous ne disposez pas de l'assurance, offre une assurance taille Rodalord selon les jours que vous itinéraires.

Wellness -Espace: A la fin des itinéraires différents, vous pourriez ne pas aller sans récompense vos efforts par une séance de relaxation au Wellness Cal Marti. Depuis Rodalord si vous êtes intéressés, vous aurez à gérer la réservation.

 

Reglament / Reglamento / Regulation / Réglementation

CAT.

* La Rodalord només pot realitzar-se amb reserva prèvia

* Abans d'iniciar el recorregut, tots els participants s'hauran de presentar a la seu de Rodalord (Carretera de Berga, 3, (botiga Montserrat) de Sant Llorenç de Morunys) a fi de recollir el forfait (inclou track, llibre de ruta i mapa), la bossa d'obsequis i rebre les explicacions oportunes sobre les rutes i els allotjaments. 

* Rodalord no és una activitat competitiva. L'objectiu és completar les diferents rutes gaudint dels meravellosos i variats paisatges que envolten la Vall de Lord passant-ho el millor possible.   

* Tots els ciclistes que aconsegueixin acabar les tres rutes amb tots els controls de pas segellats, podran recollir el maillot exclusiu de Rodalord a la nostra seu. 

* Rodalord és una activitat a l'aire lliure amb un cert component d'aventura. Les inclemències meteorològiques, exceptuant els casos extrems, no són motius de suspensió de l'activitat. 

Formalització de la reserva 

* Per fer la petició de reserva, s'ha d'enviar un correu electrònic a info@rodalord.com  o bé telefonant al +34 630 97 68 50. Un cop recepcionada la reserva, Rodalord enviarà al nou client la proposta de pressupost de l'activitat que es vol contractar. El client, una vegada analitzat aquest pressupost, enviarà un mail de confirmació a Rodalord. 

* Les reserves quedaran formalitzades mitjançant el pagament, en forma de transferència, d'una paga i senyal equivalent aproximadament al 20% del total de la reserva. L'import restant s'haurà d'abonar en el moment de la recepció i entrega de la documentació a la seu de Rodalord. 

* Anul·lant fins a 15 dies abans de l'inici de les rutes es retornarà la totalitat de la paga i senyal. 

* Es considera dia d'inici de les rutes el dia que consta en el contracte acceptat prèviament pel client. 

Abandonaments 

* Si per qualsevol motiu s'ha d'abandonar, és imprescindible avisar a l'organització de Rodalord. En el llibre de ruta que s'entrega en el moment de recollir el forfait, es faciliten els telèfons de l'organització. 

 Recomanacions 

* Els participants hauran de portar el material personal adequat per realitzar l'activitat, així com la bicicleta en condicions i un equip de reparacions mínim. 

* El respecte a l'entorn és fonamental, la conducció durant els recorreguts procureu que sigui la menys agressiva possible. 

* Porteu el mínim de pes possible. Les rutes són llargues i amb importants desnivells. 

 

CAST.

* La Rodalord sólo puede realizarse con reserva previa.
* Antes de iniciar el recorrido, todos los participantes deberán presentarse en la sede de Rodalord (Carretera de Berga, 3, (tienda Montserrat) de San Lorenzo de Morunys) a fin de recoger el forfait (incluye track, libro de ruta y mapa), la bolsa de obsequios y recibir las explicaciones oportunas sobre las rutas y los alojamientos.
* Rodalord no es una actividad competitiva. El objetivo es completar las diferentes rutas disfrutando de los maravillosos y variados paisajes que rodean el Valle de Lord pasando lo mejor posible.
* Todos los ciclistas que logren terminar las tres rutas con todos los controles de paso sellados, podrán recoger el maillot exclusivo de Rodalord en nuestra sede.
* Rodalord es una actividad al aire libre con un cierto componente de aventura. Las inclemencias meteorológicas, exceptuando los casos extremos, no son motivos de suspensión de la actividad.
 

Formalización de la reserva
* Para hacer la petición de reserva, debe enviarse un correo electronico a info@rodalord.com o bien llamar al teléfono +34 630 97 68 50. Una vez recepcionada la reserva, Rodalord enviará al nuevo cliente la propuesta de presupuesto de la actividad que se quiere contratar. El cliente, una vez analizado este presupuesto, enviará un mail de confirmación a Rodalord.
* Las reservas quedarán formalizadas mediante el pago, en forma de transferencia, de una paga y señal equivalente aproximadamente al 20% del total de la reserva. El importe restante deberá abonarse en el momento de la recepción y entrega de la documentación en la sede de Rodalord.
* Anulando hasta 15 días antes del inicio de las rutas se devolverá la totalidad de la paga y señal.
* Se considera día de inicio de las rutas el día que consta en el contrato aceptado previamente por el cliente.
 

Abandonos
* Si por cualquier motivo se debe abandonar, es imprescindible avisar a la organización de Rodalord. En el libro de ruta que se entrega en el momento de recoger el forfait, se facilitan los teléfonos de la organización.
 

Recomendaciones
* Los participantes deberán llevar el material personal adecuado para realizar la actividad, así como la bicicleta en condiciones y un equipo de reparaciones mínimo.
* El respeto al entorno es fundamental, la conducción durante los recorridos procure que sea menos agresiva posible.
* Lleve el mínimo de peso posible. Las rutas son largas y con importantes desniveles.

 

ENGLISH

* The Rodalord can only be made upon reservation.
* Before starting the course, all participants must be presented at the headquarters of Rodalord (Carretera de Berga, 3 (Montserrat store) in San Lorenzo de Morunys) in order to collect the package (including track, book and route map), the goody bag and receive appropriate explanations about the routes and accommodation.
* Rodalord is not a competitive activity. The aim is to complete the different routes enjoying the wonderful and varied landscapes that surround the Vall de Lord passing it best.
* All cyclists are able to finish the three routes all checkpoints sealed can collect maillot exclusive Rodalord our own.
* Rodalord is an outdoor activity with a certain element of adventure. Inclement weather, except in extreme cases, there are reasons to suspend the activity.
 

Formalize the reservation
*  To make the reservation request, you must send an email to info@rodalord.com or call +34 630 97 68 50. Once the reservation is received, Rodalord will send the budget proposal of the activity to the new client. wants to hire The client, once analyzed this budget, will send a confirmation email to Rodalord.
* Reservations will be formalized through payment in the form of transfer of a deposit equivalent to approximately 20% of the total reservation. The remaining amount is payable at the time of receipt and delivery of documents at the headquarters of Rodalord.
* Cancels up to 15 days before the start of the routes will be refunded the entire deposit.
* It is considered day of routes on which the contract has previously accepted by the customer.
 

Dropouts
* If for any reason you must leave, you must notify the organization Rodalord. In the road book handed out at the time of pick up the package, we provide mobile organization.
 

Recommendations
* Participants must bring personal material suitable for the activity, as well as cycling conditions and minimum equipment repairs.
* Respect for the environment is critical for driving itineraries try to be less aggressive as possible.
* Carry the minimum weight possible. The routes are long and significant slopes.

 

FRAN.

* Le Rodalord ne peut être faite lors de la réservation. 
* Avant de commencer le cours, tous les participants doivent être présentés au siège de Rodalord (Carretera de Berga, 3 (Montserrat magasin) à San Lorenzo de Morunys) afin de recueillir le paquet (y compris piste, livre et carte d'itinéraire), le sac de cadeaux et de recevoir des explications appropriées sur les routes et le logement.
* Rodalord est pas une activité concurrentielle. L'objectif est de compléter les différents itinéraires en appréciant les paysages magnifiques et variés qui entourent la Vall de Seigneur, il passe le mieux.
* Tous les cyclistes sont en mesure de terminer les trois routes tous les points de contrôle scellés peut recueillir maillot exclusif Rodalord notre propre.
* Rodalord est une activité en plein air avec un certain élément de l'aventure. En cas d'intempéries, sauf dans les cas extrêmes, il ya des raisons de suspendre l'activité.

Officialiser la réservation
Pour effectuer une demande de réservation, vous devez envoyer un e-mail à info@rodalord.com ou appeler le +34 630 97 68 50. Une fois la réservation reçue, Rodalord enverra la proposition de budget de l'activité au nouveau client. veut embaucher Le client, une fois analysé ce budget, enverra un email de confirmation à Rodalord.
* Les réservations seront officialisés par le paiement sous forme de transfert d'un dépôt équivalent à environ 20% du total de la réservation. Le montant restant est payable au moment de la réception et la livraison des documents au siège de Rodalord.
* Annule jusqu'à 15 jours avant le début des routes sera remboursé la totalité du dépôt.
* Il est considéré comme jour de routes sur lesquelles le contrat a déjà acceptées par le client.

Décrocheurs
* Si pour une raison quelconque vous devez partir, vous devez en aviser l'organisation Rodalord. Dans le carnet de route remis au moment de ramasser le colis, nous fournissons organisation mobile.

Recommandations
* Les participants doivent apporter matériel personnel adapté à l'activité, ainsi que les conditions de cyclisme et les réparations d'équipement minimal.
* Respect de l'environnement est essentielle pour des itinéraires de conduite essayer d'être moins agressif que possible.
* Effectuer le poids minimum possible. Les routes sont longues pentes et significatifs.